Trường ngôn ngữ Meiji

Nguồn nhân lực quốc tế được yêu cầu trong môi trường quốc tế toàn cầu, nơi thông tin, nguồn nhân lực, sản phẩm và các quỹ di chuyển với châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Bằng cách làm chủ tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực có thể hoạt động trên thế giới.